Exploateringsprojekt för bostäder/livsmedelsbutik i södra Köpingebro

Det är grävning på gång i södra delen av byn; på vänster sida strax efter 70-skyltarna söderut på Köpingebrovägen, södra infarten. Se länk till karta på Eniro här till höger. Eftersom området är markerat som fornlämning, ska det först göras en arkeologisk förundersökning. Se kopierad text nedan. I nuläget har vi ingen tidsplan för när arbetet börjar.

Kopierat från sammanträdesprotokoll för Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-17, dnr 2019/96 (sidorna 13-14): ”Samhällsbyggnadsnämnden ger exploateringsavdelningen i uppdrag att starta ett exploateringsprojekt för att utreda möjligheterna för en etablering av livsmedelsbutik och eventuellt bostäder i södra Köpingebro samt att exploateringsenheten beställer en arkeologisk förundersökning av markområdet ifråga.”

Comments are closed.