Naturreservatet Lilla Köpinge

Publicerat 2021-06-10

8 juni fick byalaget en guidad tur i naturreservatet av Annette Persson på Naturskyddsenheten. Nya informationsskyltar är uppsatta och sandblottan är färdig. Skogsstyrelsen har börjat med upprensning av bland annat har-ris, som är en invasiv art.

Nya informationsskyltar på plats

Sandblotta

Har-ris, invasiv art

Publicerat 2021-05-28

Länsstyrelsen gräver sandblotta i naturreservatet

I Lilla Köpinge naturreservat finns många blommor, bin och fjärilar som trivs i sandiga miljöer. En sandblotta är en utmärkt plats för pollinerande insekter. Genom att skapa sandblottor kommer arter som är beroende av sand att gynnas ännu mer. HÅLL AVSTÅND TILL GRÄVMASKINEN! Maskinföraren kan ha svårt att se människor och hundar som rör sig kring maskinen. Arbetet utförs av Länsstyrelsen Skåne i samarbete med Skogsstyrelsen. Mer information kan fås av naturvårdsförvaltare Anette Persson, 010-224 15 63. Vi beklagar den störning som detta arbete innebär för dig som besöker området.

Publicerat 2021-05-01

Länsstyrelsen och dess arbetslag kommer vara på plats lite den närmsta tiden. De kommer sätta upp stolpar för att markera ut reservatsgränsen samt sätta upp ett par tillfälliga informationsskyltar. De kommer också ta bort små tallplantor, lite av har-riset och göra några mindre punktinsatser, bl a för att få bort jätteloka.

En större röjningsinsats planeras i höst efter fåglarnas häckningssäsong. Dessutom planeras för att gräva en groddamm sydost om speedwaybanan. I år kommer de också att gräva upp/röja bort främmande arter som inte hör hemma i reservatet.

Publicerat 2021-04-07

På förekommen anledning har Länsstyrelsen satt upp skyltar med information om att det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservatet. Invasiva arter följer med och utgör ett hot mot naturvärdena! Du kan läsa allt om Lilla Köpinge naturreservat på reservatets egen sida på Länsstyrelsens hemsida. Bland annan information står även följande:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,

2. parkera fordon på annan plats än iordningsställda parkeringsplatser enligt bilaga 2,

3. gräva upp växter,

4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

5. dumpa trädgårdsavfall eller plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

6. rida annat än på anvisad ridled eller område,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd

7. samla in ryggradslösa djur,

8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.

9. placera ut främmande föremål.

Publicerat 2020-08-20

Tidigast under hösten 2020 kommer vi att märka att något händer i naturreservatet. Då planerar Länsstyrelsen bland annat att ta bort den triangel av växtlighet som finns mellan det gamla träningsfältet och den gamla speedwaybanan, en växtlighet som har fått härja fritt och utan tillsyn alldeles för länge. Man kommer framöver även att ”bränna av” det gamla träningsfältet för att ge vegetation och det rika insektslivet en chans att återhämta sig och hitta tillbaka till området. I framtiden kommer fältet att hållas öppet och fritt från större vegetation.

Några andra åtgärder som kommer att utföras är;

  • Granarna närmast järnvägen kommer att tas bort för att öppna upp och ge mer ljus åt växtligheten i området.
  • Den gamla speedwaybanan kommer att röjas upp, i tanken att det kan bli en bana för hästar.
  • Lilla Köpinge är en av få platser i Sverige där Alvarveronikan växer, därför kommer åtgärder vidtas så att den räddas.

Länsstyrelsen och byalaget uppmanar alla att INTE kasta trädgårdsavfall i naturen (självklart inget annat avfall heller)! Trädgårdsavfall kan leda till att invasiva arter, som inte finns naturligt i området, får fäste och utmanövrerar övrig växtlighet.

Följ gärna arbetet med naturreservatet på byalagets hemsida, vi lägger ut information där så snart det finns något nytt från Länsstyrelsen.

Comments are closed.