Sammanställning från byavandringen med kommunen 2016

Sockerbruksområdet:

 • Handlingsplan för området kommer att tas fram under 2017
 • Sockerbruksvägen kommer inte att öppnas upp i sin nuvarande sträckning. En annan sträckning av vägen blir aktuell först 2019.
 • Upprensning av området har skett under hösten/vintern och beräknas vara klart till jul.
 • Stationsvägen – stensättningen vid bron är dålig, kommer att åtgärdas under 2017.
 • Vattenventil locket trasigt Stationsvägen, mitt emot Åvägen, skaderisk – åtgärdad.
 • Trottoaren Stationsvägen vid Kamerala, mot järnvägsspåret, går inte att gå använda – åtgärdat.
 • Önskemål om hyreslägenheter till rimliga hyror – lägenhetsbyggnation planeras på Kamerala området, området är ute till försäljning.
 • Samlingslokal samt föreningslokaler saknas i byn, önskemål om lokaler i kontorsbyggnaden på sockerbruksområdet – oklart i nuläget.

Önskemål om belysning:

 • Gångväg direkt söder om Parkens förskola – genomförs under 2017.
 • Gångväg Nybrovägen – Fredriksbergsvägen, ny beläggning 2016, belysning önskas – genomförs ej.

Trafiksituationen kring järnvägen:

 • Markeringslinje vid järnvägsövergången – utfört.
 • Korsningen vid järnvägsövergången, man sneddar över Nybrovägen mot Klampenborgsvägen – ingen åtgärd.
 • För på parkeringsplatser vid järnvägsstationen – eventuellt planeras parkering norr om järnvägsövergången (där det idag är gräs), utredning pågår.

Underhåll och skötsel:

 • Gångstig Sandvägen – Plutonvägen, översvämningstendens har åtgärdats med så kallad stenkista, skaderisk – åtgärdas 2017.
 • Behov av upprensning av skogsområdet mellan Nybrovägen-Fredriksbergsvägen – byalaget har kontaktat Fortifikationsverket, avvaktar svar.
 • Stridsvagnsspåret, behov av förbättrat underlag – byalaget har kontaktat Fortifikationsverket, avvaktar svar.
 • Rensning av ån – ej kommunalt ansvar, privat dikningsföretag.
 • Byalaget önskar att kommunen går ut med påminnelse om skötsel av häckar och dylikt längs gång- och cykelvägar, trottoarer – det är privat ansvar att sköta om sin tomt. Påminnelse via kommunikatör  på Ystads kommun.

Trafiksäkerhet:

 • Dålig sikt vid utfarter på Nybrovägen – privat ansvar att sköta häckar och dylikt, men vi hade önskemål om speglar för att öka säkerheten på gång- och cykelvägen.
 • ’Dålig sikt gång- och cykelväg sydöstra hörnet vid lekplatsen Mossvägen – Uniformsvägen – linje målad på vägen.

Comments are closed.